Природни науки

Постои посебна сила која произлегува од разбирањето на физиката. И како што Алберт Ајнтшајн вели, сé е релативно.

Технологиите за учење и поучување на skoool™ се интерактивни содржини кои поттикнуваат квантитет и ве носат до успех во физиката!

 • Звук

  Звукот се пренесува од вибрацијата на дадено тело до увото. Вибрацијата патува низ медиум, што може да биде цврсто тело, течност или гас.

 • Класификација на материјали - дел 1

  Материјалите се групираат согласно со некои нивни својства, со што станува полесна нивната употреба.

 • Класификација на материјали - дел 2

  Материјалите се групираат согласно со некои нивни својства, со што станува полесна нивната употреба – овде ја разгледуваме топлотната проводност и изолациските својства.

 • Меѓусебна зависност на видовите

  Научи како видовите се меѓусебно зависни, научи ја борбата за хана, миграциите и заедниците.

 • Некои видови материјали

  Кога правиме нешто корисно од некоја материја, таа материја ја нарекуваме материјал. Корисните материјали се групираат во три основни групи.

 • Промените може да бидат постојани или привремени - дел 1

  Постојат многу начини за промена на материјали: тие може да бидат стопени, сварени, заледени и дури спалени.

 • Промените може да бидат постојани или привремени - дел 2

  Промените може да бидат постојани или привремени, например, растворање или сепарација на супстанциите.

 • Реакција на материјали - дел 1

  Некои материјали различно реагираат на различни температури: овде разгледуваме топење, испарување, кондензација и стврднување.

 • Сетила: Вкус и мирис

  Сетилата се посебно развиени делови од телото што примаат информација и ја проследуваат до мозокот. Сетилни органи се: очите, ушите, носот, јазикот и кожата. Во лекцијата се обработуваат сетилото за мирис и вкус.

 • Сетила: Кожата

  Сетилата се посебно развиени делови од телото што примаат информација и ја проследуваат до мозокот. Сетилни органи се: очите, ушите, носот, јазикот и кожата. Во лекцијата се обработува структурата на кожата.

 • Сетила: Очите и видот

  Сетилата се посебно развиени делови од телото што примаат информација и ја проследуваат до мозокот. Сетилни органи се: очите, ушите, носот, јазикот и кожата. Во лекцијата се обработува видот и структурата на окото.

 • Сетила: Ушите и слухот

  Сетилата се посебно развиени делови од телото што примаат информација и ја проследуваат до мозокот. Сетилни органи се: очите, ушите, носот, јазикот и кожата. Во лекцијата се обработува слухот и структурата на увото.

 • Струјно коло

  Електричен круг е систем. Тој претставува затворен апатека составена од компоненти и проводници, како и електричен извор што создава електрични полнежи што течат низ патеката. Електричниот извор може да биде батерија или струен приклучок.

 • Што е енергија?

  Објасни што е тоа енергија и дај примери како енергијата ги движи нештата.