Математика

Голем дел од вас сигурно мислат дека во математиката нема по нешто за секого.

Но математиката помага логички да размислувате и да развивате вештини за проблемско решавање, што ќе допринесе за вашето понатамошно образование и кариера.

 • Видови триаголници

  Научи како се цртаат и именуваат различни видови триаоглници.

 • Вовед во цели броеви

  Вовед во броеви помали од нула.

 • Многуаголници

  Вовед во својствата на различни многуаголници

 • Осна симетрија

  Научи за осната симетрија и за разликите меѓу оските на симетрија.

 • Симетрија

  Научи како се нарекуваат многуаголниците и како се цртаат оски на симетрија кај различни геометриски слики.

 • Цели броеви

  Вовед во собирање и одземање на природни броеви.