Хемија

Хемијата е наука која го изучува составот на супстанциите, каков ефект имаат едни на други и какви промени се случуваат кога тие ќе стапат во контакт.

Додадете некој од овие елементи во вашиот процес на учење и видете дали со технологиите за учење и поучување на skoool™, ќе се случи специјална хемија.

 • pH Скала

  Научи дека рН е мерило за јачината на киселина или база, научи како се читаат боите на универзалниот индикатор.

 • Агрегатна состојба на материјата

  Научи како се групираат супстанциите согласно со нивната агрегатна состојба.

 • Бази

  Научи ја улогата на базите во реакции на неутрализација.

 • Видови честички

  Научи ги трите основни видови честички: атоми, молекули, јони.

 • Гигантски молекулски структури

  Научи како се добиваат големи ковалентни структури и научи ги нивните својства низ примери од секојдневниот живот.

 • Добивање на сол со употреба на нерастворлив метален оксид

  Научи за подготовката на неутрална сол од нерастворлива база.

 • Добивање соли

  Научи како се добива бакар сулфат и погледни некои од секојдневните примени на соли.

 • Добивање сол со реакција помеѓу киселина и база

  Научи за подготовката на неутрална сол од киселина и алкал.

 • Докажување на водород и јаглерод диоксид

  Научи како се тестира за јаглерод диоксид.

 • Електронска структура

  Научи ја структурата на електронот и како таа структура влијае врз начинот на реагирање на соединенијата.

 • Изотопи

  Научи дека атоми од ист елемент може да имаат различен број на неутрони.

 • Јонски соединенија

  Научи ја јонската врска и нејзините својства.

 • Киселини, бази и индикатори

  Научи ја примената на индикатори при утврдување на раствори како кисели, базни или неутрални.

 • Ковалентна врска

  Научи ја ковалентната врска меѓу неметалите и нејзините својства.

 • Мерење на рН

  Научи ги особините на киселините, базите и солите и некои методи за утврдување на вредноста на рН.

 • Метали

  Научи дека елементите се разликуваат во нивните физички својства, научи кои својства на елементите ги класификуваат истите како метали.

 • Неметали

  Научи дека елементите се разликуваат во нивните физички својства, научи кои својства на елементите ги класификуваат истите како неметали.

 • Неутрализација и добивање соли

  Научи за обичните реакции за неутрализација и чекорит ешто се потребни за добивање на сол.

 • Опис на хемиски реакции, пресметки и равенки

  Научи ги основните принципи на хемиските реакции, како се пресметуваат и како се бележат.

 • Периоден систем

  Научи за историјата и структурата на периодниот систем.

 • Примена на солите

  Научи ги својствата на натриум хлоридот и начините на кои што се доаѓа до неог по природен пат.

 • Промена на агрегатна состојба: Вода

  Научи што се случува при промена на агрегатната состојба на една супстанца.

 • Промена на агрегатната состојба

  Научи што се случува при промена на агрегатната состојба на супстанцијата.

 • Промена на агрегатната состојба

  Научи како супстанциите физички се менуваат при промена на агрегатната состојба и научи ја улогата на енергијата во тој процес.

 • Распоред на електроните во атомот

  Научи за распоредот на електроните во енергетските нивоа.

 • Реакции на базите

  Научи неколку видови реакции на бази.

 • Реакции на киселини и бази

  Научи како различните бази реагираат со киселини. Научи како се тестира за јаглерод диоксид.

 • Реакции на киселините

  Научи неколку видови реакции на киселини.

 • Реакции на метали со киселини

  Научи дека металите реагираат со киселини, при што се ослободува водород, научи како се тестира за водород.

 • Реакции на метали со кислород и со вода

  Научи како различните метали реагираат со кислород и со вода, научи како се именуваат производите на тие реакции.

 • Реакции на металите со киселини

  Научи дека металите реагираат со киселини, при што се ослободува водород, научи како се тестира за водород.

 • Својства на базите

  Научи ги својствата на базите.

 • Својства на киселините

  Научи ги својствата на киселините.

 • Својства на цврстите супстанции, течностите и гасовите

  Научи ги својствата на трите агрегатни состојби.

 • Секојдневни реакции на неутрализација

  Научи за секојдненвите реакции на неутрализација.

 • Структура на атомот

  Научи за внатрешната структура и компонентите на атомот.

 • Структури и врски

  Научи дека елементите се комбинираат низ хемиски реакции и дека соединенијата се врзани со хемиски врски.

 • Температура на топење и вриење

  Научи што се случува при промена на агрегатната состојба во поглед на енергија и движење на честичките.

 • Теорија на честички

  Научи како теоријата на честички ги објаснува својствата на цврстите тела, течностите и гасовите.

 • Теорија на честички

  Научи како теоријата на честички ги објаснува својствата на цврстите тела, течностите и гасовите.

 • Употреба на солите

  Научи некои примени на различни соли.

 • Хемиски реакции

  Научи дека хемиските реакции подразбираат споделување на електрони и дека познавањето на електронската структура на атомот дава можност за предвидување на однесувањето на различните супстанции во текот на реакцијата.