Физика

Постои посебна сила која произлегува од разбирањето на физиката. И како што Алберт Ајнтшајн вели, сé е релативно.

Технологиите за учење и поучување на skoool™ се интерактивни содржини кои поттикнуваат квантитет и ве носат до успех во физиката!

 • Безбедност во автомобил

  Научи дека секој патник во возило поседува кинетичка енергија и секое тело со кинетичка енергија е способно за извршување на работа.

 • Вртливиот ефект на силата, моментот

  Научи што е тоа момент и како се пресметува.

 • Вртливи сили и моменти

  Научи дека моментот претставува сила, што може да биде согласна и спротивна на движењето на стрелките на часовникот.

 • Гравитација

  Научи дека гравитацијата е сила што ги привлекува сите објекти кон центарот на Земјата, дека големината на силата на гравитација зависи од масата на објектите и од растојанието меѓу нив.

 • Гравитација

  Научи дека гравитацијата е сила што ги привлекува сите објекти кон центарот на Земјата, дека големината на силата на гравитација зависи од масата на објектите и од растојанието меѓу нив.

 • Гравитација

  Научи како гравитрацијата влијае врз планетите на Сончевиот систем.

 • Гравитацијата и Сончевиот систем

  Научи дека движењето на планетите околу Сонцето се должи на силите на гравитација.

 • Графикони време-растојание

  Научи да црташ растојание-време графикони и нивна употреба.

 • Еластичност на материјалите

  Научи дека издолжувањето е пропорционално со товарот во рамките на еластичноста на материјалот.

 • Енергија и пружини

  Научи како потенцијалната енерија може да биде претворена во кинетичка, и како работата при затегање на лакот се претвора во потенцијална, а подоцна во кинетичка енергија.

 • Корисно триење

  Научи некои од употребите на силите на триење.

 • Лостови

  Научи дека силата предизвикува објект да се врти и дека ефектот на лостот зависи од големината на силата и од растојанието од точката на потпирање.

 • Лостови

  Научи дека силата предизвикува објект да се врти и дека ефектот на лостот зависи од големината на силата и од растојанието од точката на потпирање.

 • Маса, тежина и гравитација

  Научи дека тежината на објект на Земјата е резултат на гравитационала сила меѓу масата на објектот и Земјата, научи дека тежината е сила и се мери со њутни.

 • Мерење брзина

  Научи како се пресметува брзината на објект во движење и како се пресметува односот меѓу брзината, растојанието и времето

 • Мерење на брзината

  Научи како се пресметува брзината на објект во движење и како се пресметува односот меѓу брзината, растојанието и времето.

 • Моќност

  Научи дека моќта е степен на вршење определена работа (побргу извршена работа претпоставува поголема моќ). Научи ги пресметките за моќ.

 • Неурамнотежени сили

  Научи дека небалансираните сили предизвикуваат промени во движењето или во насоката на движење на еден објект, додека балансираните сили не предизвикуваат промена во движењето или во насоката на движење на објектот.

 • Потенцијална и кинетичка енергија

  Научи дека енергијата е способност за вршење работа. Научи како се стекнува потенцијална или кинетичка енергија и што е тоа потенцијална енергија на гравитацијата.

 • Пресметување кинетичка енергија

  Научи што е тоа кинетичка енергија и како се пресметува. Научи дека кинетичката енергија на објект зависи од масата на објектот и од брзината на движење.

 • Пресметување моменти

  Научи го принципот на моменти и употребата на истиот.

 • Примена на својствата на материјалите

  Научи зошто својствата на определени материјали ги чинат истите најсоодветни за определна работа.

 • Работа

  Научи дека работата е еднаква на енергијата што е потребна да се премести едно тело. Научи ги пресметките за работа.

 • Растојание на запирање

  Научи како се пресметува растојанието на запирање на возило.

 • Растојание на запирање

  Научи какос е пресметува вкупното растојание на кочење на возило.

 • Сила и форма

  Научи дека силите не само што ги забрзуваат или забавуваат објектите, туку може да го променат и обликот на објектот.

 • Сили

  Научи што се тоа сили и што можат тие да прават.

 • Триење

  Научи како силите на триење, вклучително со отпорот на воздухот, влијаат врз движењето на објектот.

 • Урамнотежени сили

  Научи дека урамнотежените сили не предизвикуваат промена во движењето на објектот.

 • Фактори што влијаат врз растојанието за реагирање

  Научи дека растојанието на кочење на возилото зависи од внимателноста на возачот, како и од брзината и силите на триење.

 • Фактори што влијаат врз растојанието за сопирање

  Научи дека растојанието на кочење на возило зависи од брзината на возилото и од други фактори што влијаат врз силата на триењето, потребна да се запре возилото.

 • Што прават силите

  Научи како се мерат сили.